Jaké portfolio majetku mají bohatí lidé ?

Jaké portfolio mají bohatí lidé a rentiéři ? V průběhu lidského života dochází k několika cyklům. Jsme mladí a plní elánu, ale nemáme většinou peníze. Pokud začneme pomalu ukládat nějaké peníze do investičních produktů, dosáhneme toho, že v době, kdy jde fyzická výkonnost strmě dolů, začnou peníze investované dlouhou dobu více vydělávat. Úbytek fyzické výkonnosti a s tím související úbytek peněz tak můžeme částečně nahradit penězi vydělanými investicí. Finanční kapitál nám tak nahradí lidský kapitál a budování finanční nezávislosti tak může pokračovat. Studií bylo zjištěno, že bohatí lidé a rentiéři mají svůj majetek rozložen do akcií a alternativních produktů ( 30-50 %), do dluhopisů (10-20 %), do peněžního trhu (20-30 %) a do nemovitostí (10-20 %). Toto rozložení se v čase mírně mění tak, jak se mění situace na trhu.

Dnes se podíváme na jeden nemovitostní fond, který by mohl v našem portfoliu zastupovat nemovitosti.

Jedná se o fond REALITA od WMS investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Název: Realita, nemovitostní otevřený podílový fond
 • ISIN: CZ0008473139
 • Typ fondu: Speciální fond nemovitostní, OPF
 • Rizikovost fondu: Střední
 • Depozitář fondu: Československá obchodní banka, a.s.
 • Správce fondu: WMS Investiční společnost, a.s.
 • Měna: CZK
 • Datum založení: 27.4.2009
 • Vlastní kapitál fondu: 163 127 698 Kč
 • Vstupní poplatek*: 1,5 % – 2,5 %
 • Výstupní poplatek*: 0,00 % – 3,00 %
 • Poplatek za správu: 2,50 % z výše vlastního kapitálu
 • Minimální investice: 500 Kč
 • Doporučený investiční horizont: min. 3 roky
 • Stanovení aktuální hodnoty PL: Jednou měsíčně
 • Informace k datu: 31.1.2015 *

Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice

Proč tedy investovat do nemovitostního fondu ?

U nemovitostního fondu investice směřují do nemovitostí, ne do akcií. Jsou zde dlouhodobé příjmy z nájmů a z růstu cen nemovitostí. Nemovitostní fondy jsou charakteristické tím, že v jejich majetku jsou hmatatelná, ocenitelná aktiva. Nemovitá aktiva jsou méně citlivá na výkyvy trhů, protože nemovitostní trh je charakteristický dlouhodobějšími procesy.

Jak si tedy vedl fond REALITA v uplynulém období ?

HISTORICKÁ VÝKONOST FONDU V % P.A.

2009 – 2,45%

2010 – 5,63%

2011 – 5,91 %

2012 – 5,36 %

2013 – 5,30%

2014 – kolem 4 % (fond koncem roku nestihl nakoupit nemovitosti za vybrané peníze)

INVESTIČNÍ CÍLE

Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků investorů na základě příjmů založených na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí. Fond se snaží o konzervativní přístup k riziku, investiční politika je zaměřena na sektor trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí generujících výnosy na území České republiky. Fond není striktně zaměřen na určité průmyslové odvětví. Za účelem dosažení investičního cíle Fond kupuje a nadále bude kupovat nemovitosti, příp. podíly na nemovitostních společnostech, které mohou tvořit až 80% majetku Fondu. Fond umožnuje podílníkům participovat na nemovitostním trhu. Nemovitostní aktiva jsou však méně likvidní aktiva. Fond vedle běžného investování nepravidelných jednorázových částek nabízí Termínové nákupy podílových listů na období 12, 24, 36 a 60 měsíců. Fond je vhodný jak pro investory, kteří plánují krátkodobé investice na období 1 roku, tak i pro investory, kteří preferují dlouhodobé investice na delší období. Tento fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat své investované finanční prostředky zpět v době kratší, než je délka přibližné doby, po kterou by měla být investice držena. Investor hradí vstupní a výstupní poplatky podle aktuálního ceníku, přičemž tyto poplatky mohou být i nulové. Zisky generované Fondem jsou opět reinvestovány.

RIZIKOVÝ PROFIL

Fond se zaměřuje na menší komerční nemovitosti – administrativní a výrobní prostory, haly, objekty k bydlení na území České republiky s výnosem z pronájmu. V současnosti představuje portfolio fondu dvanáct nemovitostí. Pro Fond má podstatný význam riziko nedostatečné likvidity, které nelze zcela vyloučit, spočívající v tom, že určitý majetek Fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a Fond proto nebude schopen včas dostát závazkům ze žádostí o zpětný odkup podílových listů např. z důvodu vlivu změn vývoje tržního prostředí na ceny a hodnoty vlastněného majetku, rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu včasného nezaplacení protistrany, rizika ztráty vlivem nedostatků, selhání vnitřních procesů, lidského faktoru či vlivem vnějších událostí např. rizika vyplývající ze stavební závady nemovitosti nebo z její ekologické zátěže.

Zdroj: WMS investiční společnost, a.s., vlastní poznámky