Co možná nevíte o odchodu do penze a zdanění příspěvku zaměstnavatele

 

Jeden kamarád odchází do penze a dal výpověď penzijního připojištění (transformovaný fond – třetí pilíř) s požadavkem na jednorázovou výplatu. Měl na výběr dvě možnosti – jednorázový výběr, nebo doživotní penzi. Poté se dozvěděl, že při volbě jednorázového plnění dostane méně o daň z příspěvku zaměstnavatele. Při doživotní penzi zase nemá jistotu, že dostane všechny naspořené peníze, a to v případě, že se nedožije konce doby, na kterou fond peníze rozpočítá.

Jeho zaměstnavatel mu na základě kolektivní smlouvy  přispíval  po dobu 10 roků částkou 1200 Kč měsíčně: 10 let x 12 měsíců x 1200 Kč je 144 000 Kč. Z této částky daň 15 % představuje 21 600 Kč. Tato částka mu připadala natolik velká, že se mu ji nechtělo dávat státu, aby jí utopil v některé z bezedných černých děr státního rozpočtu. Šel se tedy zeptat přímo na přepážku pojišťovny, u které měl penzijní pojištění zřízeno, zda se nechá něco udělat, aby se daň nemusela odvádět. Paní na přepážce mu sdělila, že daň z příspěvku zaměstnavatele zaplatí vždy.

Jaká je ale skutečnost?  Co říká zákon? Zák. 586/1992 Sb. §8 odst. 6 říká: „Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance po 1.lednu 2000.“

Lze se tedy nějak vyhnout zdanění příspěvků zaměstnavatele? ANO. Stačí před koncem Smlouvy přejít do účastnického fondu (doplňkového penzijního spoření) a tam si sjednat starobní penzi s výplatou na nejméně tři roky (viz zák. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření  § 22 odst. 2).

(2) V žádosti o výplatu těchto dávek účastník určí dobu nebo výši splátek a to tak, aby předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky, nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak. V žádosti o dávku splňující podmínky podle odstavce 4 účastník uvede zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného odkladu penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty dávky podle odstavce 4.

Potom každý měsíc z těchto  tří let lze obdržet o 600 Kč více za neodvedenou daň z příspěvků zaměstnavatele, t.j. celkem 21 600 Kč.

Jsou další výhody a nevýhody přechodu do DPS, proto svoji volbu vždy předem konzultujte…

Nevěřte „paní na přepážce“, důvěřujte svému osobnímu finančnímu poradci – můžete ušetřit Vaše peníze…

 

 

 

 

 

ČNB změnila TÚM

ČNB snížila TÚM z dosavadních 1,9% (z roku 2013) na 1,3% nyní. Čeho se to týká a co to znamená? TÚM (technická úroková míra) se využívá hlavně v oblasti životního pojištění. Je to minimální hodnota zhodnocení, kterou pojišťovna garantuje. TÚM je nástrojem regulace ze strany státního dozoru, v tomto případě ČNB, má zajistit „solventnost“ životních pojišťoven při poklesu tržních úroků. Je uvedena ve vyhlášce MF 434/2009. U životních pojišťoven a penzijních fondů se používá při výpočtu garantované částky při dožití. Změnu musí pojišťovny do svých smluv promítnout do 6 měsíců od zveřejnění ve věstníku ČNB. Snížení úrokových sazeb se týká až nově uzavřených smluv, nově počítané doby a částky výplaty penzijního připojištění.  U stávajících smluv musí pojišťovna garantovat stávající sazbu po celou dobu trvání smlouvy. Snížení sazby tedy může ovlivnit garantovaný výnos i cenu pojištění nových smluv, protože TÚM je jedním z ukazatelů, který se při výpočtu pojistných částek a pojistné hodnoty používá…

Alokace

Alokace znamená rozmístění, rozložení, uložení u investice je to rozhodnutí do jakých odvětví a do jakých míst investovat. Na základě investičního dotazníku lze sestavit portfolio, které bude představovat strategickou alokaci aktiv. Vhodné rozložení alokace ovlivňuje až 90% výnosů portfolia.